ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Tharindu

මම මනාලයෙක්
වයස 30
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය ගාල්ල
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය උපාධි / පශ්චාත් උපාධි / ආචාර්ය උපාධි
රැකියා ස්ථානය රාජ්‍ය / අර්ධ-රාජ්‍ය
රැකියා ගොනුව සංවර්ධන නිලධාරීන් / කළමනාකරණ සහකරුවන් / ලිපිකරුවන්