ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Srimal

මම මනාලයෙක්
වයස 31
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය කොළඹ
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L සමත්
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව සංවර්ධන නිලධාරීන් / කළමනාකරණ සහකරුවන් / ලිපිකරුවන්