ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Sidath88

මම මනාලයෙක්
වයස 31
උස 5’ 6" (168 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට වෙනත්
දිස්ත්‍රික්කය කෑගල්ල
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L + ඩිප්ලෝමා
රැකියාව ගුවන් යානා කාර්මික ශිල්පී
රැකියා ස්ථානය විදේශ
රැකියා ගොනුව හමුදා නිලධාරීන් / පොලිස් නිලධාරීන්