ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Ruwansiriwijerathna

මම මනාලයෙක්
වයස 18
උස 5’ 11" (180 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය අනුරාධපුර
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය වෙනත්
අධ්‍යාපනය O/L දක්වා
රැකියාව රියදුරු
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව රියදුරන් / ආරක්ෂක නිලධාරීන්