ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Rrsk

මම මනාලියක්
වයස 34
උස 5’ (152 cm)
විවාහක තත්වය දික්කසාද
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය කුරුණෑගල
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L + ඩිප්ලෝමා
රැකියාව පුද්ගලික අංශය
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව ගුරුවරුන් / විදුහල්පතිවරුන් / උපදේශකවරුන්