ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Minula

මම මනාලයෙක්
වයස 35
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය මාතර
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය O/L සමත්
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව කර්මාන්තශාලා සේවකයින් / වෙළද සහායක සහායිකාවන් / කාර්යාල සහායකයින්