ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

mashi94

මම මනාලියක්
වයස 25
උස 5’ 7" (170 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය කළුතර
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L + ඩිප්ලෝමා
රැකියාව Accounts Assistant
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව ගිණුම් අංශයට සම්බන්ධ විධායක නොවන නිලධාරීන්