ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

hmiuk

මම මනාලයෙක්
වයස 35
උස 5’ 7" (170 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය අනුරාධපුර
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය උපාධි / පශ්චාත් උපාධි / ආචාර්ය උපාධි
රැකියාව ගුරු
රැකියා ස්ථානය රාජ්‍ය / අර්ධ-රාජ්‍ය
රැකියා ගොනුව ගුරුවරුන් / විදුහල්පතිවරුන් / උපදේශකවරුන්