ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Godakumbura

මම මනාලයෙක්
වයස 29
උස 5’ 4" (163 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය නුවර
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L + ඩිප්ලෝමා
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව වෙනත්