ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Gihan

මම මනාලයෙක්
වයස 22
උස 5’ 4" (163 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය කුරුණෑගල
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය වෙනත්
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව සුපවේදීන්