ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

funda

මම මනාලියක්
වයස 23
උස 4’ 9" (145 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය කොළඹ
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය බෝධිවංශ
අධ්‍යාපනය O/L සමත්
රැකියා ස්ථානය තමාගේම ව්‍යාපාර සහ ස්වයංරැකියා
රැකියා ගොනුව සුපවේදීන්

දුනුසර විලේ නටන හුකන පෑටික්කි ඔබෙ නමින් සෑය බදිමි යෙ තුනේ ක්යා කියා පකෝ හම් බදල්ගයි

0702208700

0761092027

0778277880

0774713878

0778254502

0714111723

0772344863

0786974732

781092817

761099257

788710227

763454410

754510956