ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Dilanz

මම මනාලයෙක්
වයස 32
උස 5’ 6" (168 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය මාතර
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L සමත්
රැකියාව ව්‍යාපාරික
රැකියා ස්ථානය තමාගේම ව්‍යාපාර සහ ස්වයංරැකියා
රැකියා ගොනුව වෙනත්

0713538130