ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Danu222

මම මනාලයෙක්
වයස 23
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම