ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Athula

මම මනාලයෙක්
වයස 34
උස 5’ 5" (165 cm)
විවාහක තත්වය දික්කසාද
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය නුවර
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L සමත්
රැකියාව Special task force
රැකියා ස්ථානය වෙනත්
රැකියා ගොනුව වෙනත්