මනාලයෝ

Kehan
33 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ කරාව
Ginuka
31 ක් වයස ගාල්ල
බෞද්ධ කරාව
Ranhiru
36 ක් වයස ගම්පහ
බෞද්ධ ගොවිගම
Susara
29 ක් වයස ගම්පහ
බෞද්ධ ගොවිගම
Soyal
29 ක් වයස ගාල්ල
බෞද්ධ ගොවිගම
Pinidu
29 ක් වයස ගාල්ල
බෞද්ධ ගොවිගම
Asindu
30 ක් වයස අදාළ නොවේ
බෞද්ධ ගොවිගම
Minula
35 ක් වයස මාතර
බෞද්ධ ගොවිගම
Wijesundara
34 ක් වයස ගාල්ල
බෞද්ධ ගොවිගම