මනාලයෝ

Shiran
32 ක් වයස ගම්පහ
බෞද්ධ ගොවිගම
Tharindu
30 ක් වයස ගාල්ල
බෞද්ධ ගොවිගම
Dinijaya
29 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Maduranga
39 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Thinura
38 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Aman
36 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Nethmika
35 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Mahinda
33 ක් වයස නුවර
බෞද්ධ ගොවිගම
Rugeeth
32 ක් වයස මාතර
බෞද්ධ ගොවිගම