මනාලයෝ

Garuka
30 ක් වයස හම්බන්තොට
බෞද්ධ ගොවිගම
Lasitha
39 ක් වයස කළුතර
බෞද්ධ කරාව
Buddhika
30 ක් වයස කුරුණෑගල
බෞද්ධ ගොවිගම
Dulmen
29 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Dissanayake
32 ක් වයස කුරුණෑගල
බෞද්ධ ගොවිගම
Rivinika
39 ක් වයස ගාල්ල
බෞද්ධ කරාව