මනාලයෝ

Mahesh
30 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Indeepa
39 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Suwan
37 ක් වයස ගම්පහ
බෞද්ධ ගොවිගම
Sanjeewan
36 ක් වයස රත්නපුර
බෞද්ධ ගොවිගම
Agathisi
36 ක් වයස කොළඹ
කතෝලික ගොවිගම
Sangakkara
35 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Solanga
32 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Mewin
39 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Dulanga
35 ක් වයස කෑගල්ල
බෞද්ධ ගොවිගම