මනාලයෝ

Nethula
38 ක් වයස අදාළ නොවේ
බෞද්ධ ගොවිගම
Weerawardhana
35 ක් වයස ගම්පහ
බෞද්ධ ගොවිගම
Ranawakkage
36 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Imbulana
33 ක් වයස කළුතර
බෞද්ධ ගොවිගම
Kithmal
31 ක් වයස කෑගල්ල
බෞද්ධ ගොවිගම
Vihangha
37 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Ramithu
35 ක් වයස රත්නපුර
බෞද්ධ ගොවිගම
Jinavamsa
33 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Dushantha
38 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම