මනාලයෝ

Romith
35 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම
Nisith
34 ක් වයස පොළොන්නරුව
බෞද්ධ ගොවිගම
sumi
36 ක් වයස කුරුණෑගල
බෞද්ධ ගොවිගම
Abinada
33 ක් වයස කළුතර
බෞද්ධ ගොවිගම
Aloka
31 ක් වයස කුරුණෑගල
බෞද්ධ ගොවිගම
Nemitha
30 ක් වයස පොළොන්නරුව
බෞද්ධ ගොවිගම
Mihindu
29 ක් වයස අම්පාර
බෞද්ධ ගොවිගම
Weddagala
37 ක් වයස ගාල්ල
බෞද්ධ ගොවිගම
Amithnal
37 ක් වයස කොළඹ
බෞද්ධ ගොවිගම