පුද්ගලික ප්‍රතිපදාව

අප ඔබගෙන් කිසිවිටකත් ලබාගැනීමක් සිදුනොකරන තොරතුරු

අප වෙබ් අඩවියේ පැවැත්ම රදාපවතින්නේ ඔබ අප කෙරෙහි තබන විශ්වාසය මත බව අප හොදාකාරවම දනිමු. එබැවින් ඔබගේ  පෞද්ගලිකත්වය හැකි උපරිම අයුරින් ආරක්ෂා කිරීමට අප බැදීසිටින්නෙමු. අප වෙබ් අඩවියෙන් ඔබ වෙත ලබාදෙන සේවාවේ ස්වභාවය අනුව ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු යම්තාක් දුරකට ලබාගැනීමට සිදුවුවත් ඔබහට වඩාත් විශ්වාසදායි සේවාවක් ලබාදීමේ  අරමුණින් අප කිසිවිටකත් ඔබගේ පහත සදහන් සංවේදී පෞද්ගලික තොරතුරු ලබාගැනීමක් සිදුකරනු නොලැබේ.

  • සත්‍ය නම
  • ලිපිනය
  • දුරකථන අංක
  • ඡායාරූප

අප ඔබගෙන් ලබාගන්නා පෞද්ගලික තොරතුරු සහ ඒවායෙහි භාවිතය

ඔබහට වඩාත් ගැලපෙන සහකරුවෙකු හෝ සහකාරියක සොයාගැනීම පිණිස ඔබගේ සංවේදී නොවන පෞද්ගලික තොරතුරු කිහිපයක් (ජාතිය, ආගම, අධ්‍යාපන මට්ටම, ඊමේල් ලිපිනය, දිස්ත්‍රික්කය…) ලබාගැනීමට සිදුවේ.
මෙම තොරතුරැ අතරින් ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය හැර අනිකුත් තොරතුරු අප වෙබ් අඩවියේ පලකරනු ලබන අතර කිසිම විටක ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය අප වෙබ් අඩවියේ  පලකිරීමක් හෝ වෙනත් පාර්ශවයකට ලබාදීමක් සිදුකරනු නොලැබේ.