අප ගැන

මේ දක්වා සහකරුවෙකු හෝ සහකාරියක සොයාගැනීමට නොහැකිවූ අයවලුන් සඳහා තම පෞද්ගලිකත්වය උපරිම අයුරින් ආරක්ෂා කරගනිමින් තමාට වඩාත් ගැලපෙන සහකරුවෙකු හෝ සහකාරියක සොයාගැනීම පිණිස ඉතා විශ්වාසදායි, පහසු, සරල මාධ්‍යක් සලසා දීම 100% ශ්‍රී ලංකික ආයතනයක් වන dehadak.lk හි  අපගේ මූලික අරමුණයි.

ඔබගේ මංගල දැන්වීම අප වෙබ් අඩවියේ පලකරවා ගැනීම කිසිදු ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් හෝ සාමාජික ගාස්තුවක් අය නොකරන අතර අප විසින් මෙම සේවාව 100% නොමිලයේ ඔබ වෙත ලබාදේ. මේ සඳහා ඔබ කලයුත්තේ අප වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචිවීම පමණි. ඔබ අප වෙබ් අඩවියේ සාර්ථකව ලියාපදිංචිවූ සැණින් ඔබගේ ගිණුම මංගල දැන්වීමක් ලෙස  අප වෙබ් අඩවියේ පලවේ (කිසිවිටෙකත් ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය පලනොකෙරේ).