ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Ransika1

මම මනාලයෙක්
වයස 23
උස 5’ 9" (175 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය විදේශ
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L සමත්
රැකියා ස්ථානය විදේශ
රැකියා ගොනුව සියලුම බැංකු නිලධාරීන් (කළමනාකරුවන්ද ඇතුළුව)