ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Prasanna44

මම මනාලයෙක්
වයස 44
උස 5’ 9" (175 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය ගම්පහ
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L සමත්
රැකියාව ව්‍යපාරික
රැකියා ස්ථානය විදේශ
රැකියා ගොනුව වෙනත්

වාහන ව්‍යපාර