ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Nuwanmadusanka9999

මම මනාලයෙක්
වයස 27
උස 5’ 3" (160 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය බදුල්ල
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L + ඩිප්ලෝමා
රැකියාව ප්‍රමාණ සමික්ෂක
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව තාක්ෂණ නිලධාරීන් / මිනින්දෝරුවන් / ප්‍රමාණ සමීක්ෂකයින් / ගෘහනිර්මාණ ශිල්පීන්