ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

MaheshAd

මම මනාලයෙක්
වයස 37
උස 5’ 2" (157 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය කුරුණෑගල
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L + ඩිප්ලෝමා
රැකියාව Training Instructor
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව සංවර්ධන නිලධාරීන් / කළමනාකරණ සහකරුවන් / ලිපිකරුවන්