ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

ameesha

මම මනාලියක්
වයස 43
උස 5’ (152 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය කොළඹ
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය උපාධි / පශ්චාත් උපාධි / ආචාර්ය උපාධි
රැකියාව ලිපිකරැ
රැකියා ස්ථානය පෞද්ගලික
රැකියා ගොනුව වෙනත්