ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

AjithKumara

මම මනාලයෙක්
වයස 37
උස 5’ 6" (168 cm)
විවාහක තත්වය අවිවාහක
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය රත්නපුර
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය A/L + ඩිප්ලෝමා
රැකියාව Government
රැකියා ස්ථානය රාජ්‍ය / අර්ධ-රාජ්‍ය
රැකියා ගොනුව හමුදා නිලධාරීන් / පොලිස් නිලධාරීන්