ජීවදත්ත පත්‍රිකාව

Senarath

මම මනාලයෙක්
වයස 38
උස 5’ 8" (173 cm)
විවාහක තත්වය දික්කසාද
ජීවත්වන රට ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය කෑගල්ල
ජාතිය සිංහල
ආගම බෞද්ධ
කුලය ගොවිගම
අධ්‍යාපනය උපාධි / පශ්චාත් උපාධි / ආචාර්ය උපාධි
රැකියාව Area manager
රැකියා ස්ථානය රාජ්‍ය / අර්ධ-රාජ්‍ය
රැකියා ගොනුව කළමනාකරුවන් / සහායක කළමනාකරුවන්